درباره

آرایشگاه شاپور یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.