درباره

امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.