درباره

شهاب گاز سوز یک تعمیرگاه CNG واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.