درباره

رنگ و ابزار اکبر فرخی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.