درباره

خشکه پزی یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.