درباره

دره همپا یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.