درباره

روستای سوطی یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.