درباره

مسجد امام مسجدی یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.