درباره

پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج احمد کاظمی یک پایگاه بسیج واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.