درباره

کتاب فروشی منظوری یک کتاب فروشی و فروشگاه لوازم تحریر واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.