درباره

کلبه چوب یک گالری مبل واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.