درباره

کارخانه نیلوپا یک کارخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.