درباره

دره گون نی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.