درباره

روستای کنگاور یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.