درباره

دره باغ گبلی درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.