درباره

تعمیرگاه تخصصی قاره سبز یک تعمیرگاه CNG و تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.