درباره

دبیرستان پسرانه بوعلی سینا یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.