درباره

کبابی گلستان یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.