درباره

ابزار صنعتی مرکزی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.