درباره

صافکاری اتومبیل علی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.