درباره

نمایشگاه تراکتور و ادوات کشاورزی آذر صنعت آذربایجان یک نمایشگاه تراکتور و ادوات کشاورزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.