درباره

الکتریکی جعفری یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، میدان نماز است.