درباره

موبایل آریاتل یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.