درباره

مصالح ساختمانی یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.