درباره

نانوایی بربری یک نانوایی بربری واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.