درباره

روستای یله قارشو یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.