درباره

دره گنودره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.