درباره

مسیل قوری چای یک مسیل واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.