درباره

مسجد سیدروحانی یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.