درباره

کارخانه رسانه یک کارخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.