درباره

خیاطی ماه تیک یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان شهید کریمی است.