درباره

آلتون کامپیوتر یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.