درباره

بار فروشی عباری یک علافی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.