درباره

مصالح ساختمانی قافلان (امیری مقدم) یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.