درباره

فروشگاه عبادی یک سوپر مارکت، لبنیات فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.