درباره

صنایع آلومینیوم جلال یک آلومینیوم سازی و درب و پنجره دوجداره واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.