درباره

دبستان دخترانه غیر دولتی گلستان عبدی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.