درباره

روستای صومعه علیا یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.