درباره

لبنیاتی محمدی یک لبنیات فروشی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.