درباره

دیزی سرای و کبابی سن سون یک دیزی سرا و کبابی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.