درباره

اغذیه من و تو یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.