درباره

کبابی اسلامی یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.