درباره

دبستان پسرانه فرهنگ 1 - دوره اول و دوم یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.