درباره

دره کهریزدرسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.