درباره

رودخانه کلی مزچای یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.