درباره

رودخانه شهری چای یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.