درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.