درباره

دره اینک لی دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.