درباره

مسجد امام رضا یک مسجد واقع در شهر میانه است.