درباره

کفش فروشی سالمون یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.